مستندات ساخت توکن

توکن بر بستر اسمارچین باینانس BEP20
جزئیات بیشتر در مورد انواع مختلف توکن BEP20، ABI، کد منبع و گزارش تجزیه و تحلیل را بیابید.

برای ساخت توکن استاندارد آماده اید؟

می توانید توکن BEP20 خود را در کمتر از یک دقیقه بسازید. قبل از ساخت توکن آن در Test Network دیپلوی کنید.

ساخت توکن